HAINBUCH桑德瑞斯定位系統強勢回歸!!

HAINBUCH桑德瑞斯定位系統強勢回歸!!

CentreX duo 桑德瑞斯定位系統

EMO 新亮點 Mandrel Maxxos T211六角錐形心軸夾具

EMO 新亮點 Mandrel Maxxos T211六角錐形心軸夾具

Mandrel Maxxos T211
重切削應用最佳的選擇

德國卓斯滾字工具

德國卓斯滾字工具

快速、品質、準確,就像蓋印章般自如!